FB PIXEL Пълно данъчно счетоводство за бизнеса ти от NB Profit | NB Profit

Пълно данъчно счетоводство с NB Profit

Правилното водене на данъчно счетоводство е изискване на Закона за счетоводството (ЗС), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и други нормативни актове, за да могат предприятията да извършват законно дейността си.

Нашите знания и опит в областта на калкулирането на данъци и осчетоводяването на процесите е от изключително значение за безпроблемната работа на предприятието ти.

Експертното финансово счетоводство предоставя решения за контрол върху управлението на финансите ти, за да бъдат избегнати загуби и санкции.

По тази причина инвестицията в качествено счетоводство и данъчно обслужване е свързана с успеха на самия бизнес, а не е просто с изпълнение на правни изисквания.

NB Profit предлага широк спектър от счетоводни услуги за компании и физически лица.

Специалистите ни са насреща, за да предоставят на предприятията достъпна услуга в областта на корпоративното счетоводство, отчитането на данъците и редовното им внасяне.

С нас ще получиш счетоводното обслужване, от което твоят бизнес се нуждае – услуга в съответствие с всички стандарти за финансови отчети, на цена, съобразена с твоите цели и нужди.

Заяви услуги за данъчно счетоводство с NB Profit

Поискай оферта

Видове услуги за данъчно счетоводство от NB Profit

NB Profit ти предлага пълна гама от услуги в областта на данъчното счетоводство, за да развиваш бизнеса си законно.

Пълно данъчно счетоводство

Предоставяме всички видове данъчносчетоводни услуги, свързани с калкулиране и плащане на дължимите данъци (данъчно облагане):

 • Начисляване и внасяне на корпоративен данък (данък върху доходите, известен още като данък печалба), както и подготовка на целия набор от документи, финансови отчети и декларации;
 • Начисляване и внасяне на данък върху добавената стойност (ДДС) заедно с подготовката на необходимите данъчни декларации;
 • Всички други данъци и такси, дължими от съответните предприятия при осъществяване на дейността им.

Годишно приключване

Годишното счетоводно приключване е задължителен елемент от дейността на всяка бизнес организация.

NB Profit, в качеството си на регистриран доставчик на счетоводни услуги, ще изготви за бизнеса ти:

 • Годишен финансов отчет (индивидуален или консолидиран) с нужния документооборот, като счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и др.;

 • Годишни данъчни декларации, изискуеми за приключване на данъчната година;

 • Годишни статистически форми, изискуеми за отчитане на дейността на предприятията, за информация на Националния статистически институт.

Данъчна защита

В NB Profit можем да предложим съдействаме и при осъществяването на данъчен контрол – проверки и ревизии, когато е необходимо представителство на бизнеса ти пред ресорните ведомства: НАП, НОИ и други.

При водене на счетоводството ти гарантираме прилагане на действащите основни нормативни стандарти и наложените от закона изисквания.

Одити

NB Profit е твоят надежден партньор при осъществяването на всички видове одити – данъчни ревизии, инвентаризации и други.

За да предоставим качествена услуга на своите клиенти, ние си партнираме с лицензирани одитори, финансови експерти и данъчни консултанти.

Консултации от експерти и абонаментно счетоводно обслужване

NB Profit подпомага своите клиенти в изграждането на данъчна стратегия, която е приспособима към бързо променящия се свят.

Екипът ни е съставен от специалисти, които познават основите на счетоводството и могат да те консултират и да ти съдействат на оперативно ниво в следните случаи:

 • Справяне с предизвикателствата,  които пораждат законовите разпоредби в областта на финансите и счетоводството;
 • Необходимост от разработване и прилагане на правилните стратегии за данъчно облагане и отчитане.

Клиентите ни могат да се възползват от дългосрочно абонаментно сътрудничество и висококачествени счетоводни услуги.

Ние се отличаваме с експертно изпълнение на възложените задачи, гъвкавост и своевременна реакция на променящите се нужди на твоя бизнес.

Ще бъдем специалистът, който ще съчетае теория и практика в тази специфична бизнес област, каквато е данъчното счетоводство, за да имаш спокойствието, че бизнесът ти е изряден.

Инвестирай в качествено данъчно осчетоводяване с NB Profit

Свържи се с нас

Често задавани въпроси

Нашите услуги за пълно данъчно счетоводство включват:

 • Осчетоводяване на първични и разплащателни документи, подготовка на данъчни декларации и други документи;

 • Следене и изпълнение на данъчните задължения (в т.ч. на данъка върху добавената стойност и печалбата);

 • Разработване на данъчни стратегии и оптимизация на данъчното облагане.

Можем да те консултираме и по въпроси, свързани със законодателството и данъчните регулации, за да ти помогнем да вземаш информирани решения и да изпълняваш коректно данъчните си задължения.

Да, ако искаш бизнесът ти да продължи да се развива, като спазва всички разпоредби на отделните нормативни актове за конкретната стопанска дейност и вида бизнес отношения, които си започнал.

Полето на счетоводната отчетност наред с данъчните и трудовите закони, е свързано с различни предизвикателства, затова се изисква помощ от професионалист.

Услугите на NB Profit за счетоводство се предлагат както в София, така и във всяко друго населено място в страната.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти