FB PIXEL Политика за поверителност | NB Profit

Политика за поверителност

I. Обща информация

Изготвянето и прилагането на настоящата политика за защита на личните данни от НЕКСТ БАСКЕТ ПРОФИТ ООД, наричано по-долу NB PROFIT или Администратор, е съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (наричан по-долу Регламент (ЕС) 2016/679) и на Съвета от 27 април 2016 г., отнасящ се до защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и свободното движение на такива, е в сила от 25.05.2018 г. и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

НЕКСТ БАСКЕТ ПРОФИТ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. В качеството си на такъв отговаря на всички законови изисквания, включително на новата регулация, като събира данни на лицата само дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги пази отговорно и законосъобразно.

Целта на настоящата политика е предоставяне на информация на потребителите относно всеки един аспект от обработката на личните данни от Администратора, както и произтичащите от тази обработка права.

II. Данни за администратора на лични данни и длъжностно лице по защита на личните данни

Администратор на лични данни е:

Име: НЕКСТ БАСКЕТ ПРОФИТ ООД
ЕИК: 207266048
Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 55, ет. 6.
Имейл: info@nbprofit.com

Длъжностно лице по защита на личните данни
Име: НЕКСТ БАСКЕТ ПРОФИТ ООД
Адрес: р. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 55, ет. 6.
Имейл: info@nbprofit.com
Длъжностно лице: Десислава Сталинчова Тепешанова-Методиева

III. Цели, принципи и основания за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

NB Profit е счетоводна кантора за предоставяне на комплексен набор от счетоводни, данъчни и финансови услуги на онлайн и физически магазини. За да бъдат предоставени услугите от Администратора, той събира лични данни и ги обработва, като се придържа към изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Със събирането и обработката на лични данни NB Profit си поставя следните цели:

 • Да предостави счетоводни, данъчни и финансови услуги на своите клиенти, както и да предостави определени функционалности за осчетоводяване;
 • Да изпълнява предлаганите си услуги съгласно действащата нормативна уредба в страната;
 • Да осъществява счетоводните си цели;
 • Да изпраща информационни съобщения или съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на услугите и не само;
 • Да подобри и индивидуализира услугата, предоставяна на клиентите.

Принципите, които NB Profit спазва при обработката на лични данни, са:

 • Законосъобразност, прозрачност и коректност;
 • Ограничаване на целите на обработка;
 • Съотносимост между целите на обработване и минимизиране на събираните данни дотолкова, доколкото е възможно;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничено съхранение по отношение постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработката с гаранция за подходящо ниво на сигурност на личните данни.

В процеса на обработка и съхранение на личните данни Администраторът си поставя за цел защита на легитимните си интереси, включващи изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински институции.

IV. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява администраторът

 NB Profit оперира с лични данни със следните цели:

 • За регистрация на партньор в платформата на Администратора и за създаване на партньорски профил (напр. три имена, ЕГН, ЛНЧ, телефон, имейл, адрес и др.);
 • За изпращане на информационни съобщения и за обратна комуникация – за извършена услуга, издадена фактура и други, касаещи финансовото, счетоводно и данъчно обслужване на партньора;
 • Други лични данни, предоставени лично или от трето лице, необходими във връзка с услугата или по време на изпълнението на услуги.

NB Profit обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, б. а) от Регламент (ЕС) 2016/679, уреждащ случаите, в които потребителят дава съгласието си за обработка на личните му данни за конкретна цел или цели.

Освен горепосоченото, NB Profit обработва личните Ви данни на основание чл. 6, б. б) от Регламент (ЕС) 2016/679, който урежда случаите, в които „обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор“.

Като се имат предвид законосъобразните изисквания спрямо Администратора, той обработва данни, които се отнасят до законово задължение и легитимен интерес към НАП, НОИ и др., като основанието за обработка се урежда с чл. 6, б. в) и б. е) от Регламент (ЕС) 2016/679.

С приемането на Общите условия, осъществяването на регистрация и създаването на партньорски профил в платформата на NB Profit, а също и чрез предоставянето на лични данни и други документи, налице са създадени договорни отношения между партньора и Администратора, на чието основание се обработват личните Ви данни.

Всяко едно от описаните по-горе действия дава основание и съгласие за обработката на допълнителна информация от всякакъв характер, предоставена доброволно от потребителя, както и при използването на платформата и/или услугите на NB Profit, партньорът изразява съгласие за събирането на неговите данни като IP адрес, целящо подобряване на сигурността.

Лицата, обработващи личните данни от името на NB Profit, са лица, наети на граждански, трудов или друг вид договор, и извършват различните етапи от цялостното управление, изпълнението и предаването на готовата услуга.

NB Profit има изисквания всички служители/работници/лица, ангажирани с граждански договор, преди да започнат обработка на лични данни, предоставени от NB Profit и да им бъде предоставен достъп, да преминат през обучение, да приемат необходимите договорни клаузи/декларации/правила за спазване на всички организационни и технически мерки за достъп, преди да имат достъп до информация от всякакъв тип.

Всички ангажирани с граждански договор служители/работници/лица, обработващи личните Ви данни, носят отговорност за гаранцията относно сигурността при съхраняването на данните, за които отговарят и които се обработват от NB Profit.

NB Profit не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

V. Срок на съхранение на лични данни

Срокът на съхранение на личните данни от NB Profit е съобразен с нормативните изисквания за счетоводно и данъчно обслужване и/или по силата на договорните отношение между страните – NB Profit и лицата (ЮЛ), които имат сключен договор за предоставяне на услугата.

NB Profit съхранява личните данни по силата на приложимото законодателство в предвидения срок, който може да бъде по-дълъг от срока на регистрацията Ви в платформата.

VI. Предаване на лични данни за обработване

NB Profit може по своя преценка да предава част от личните данни или всички на обработващите лични данни за изпълнението на обработващите цели при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

NB Profit има задължението да Ви уведоми, в случай на нужда да предаде част от личните Ви данни или всички на трети лица и/или държавни/международни организации, когато това е законово изискуемо.

VII. Какви са Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

1.  Оттегляне на съгласието за обработване на данните

Ако не сте съгласни всички или част от личните Ви данни да продължат да се обработват от Администратора за конкретна цел или за всички цели, възможно е по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработка чрез искане по имейл или на партньорския си профил.

След оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, профилът Ви ще бъде анулиран.

2.  Право на достъп

Всички потребители имат право да изискват и получават от NB Profit потвърждение дали се обработват техни лични данни.

Всички потребители имат право да получат достъп до свързаните с тях данни, както и до информацията, която се отнася до събирането, обработването и съхранението им.

При поискване NB Profit предоставя копие от обработваните Ви данни в електронна или друга форма.

3.  Право на коригиране или попълване

Право на всеки потребител е да има възможност да коригира или попълни неточни или непълни свои лични данни директно през партньорския си профил и/или като ни уведоми по имейл затова.

4.  Право на изтриване

Всеки потребител може да поиска от NB Profit личните му данни да бъдат изтрити, като Администраторът е задължен да го направи без ненужно забавяне, ако е налично някое от следните основания:

 • Отпадане на необходимостта от личните данни за целите, за които са събрани или обработвани;
 • Оттеглено от потребителя съгласие за обработването на данните и липса на друго правно основание за обработка;
 • Спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, приложено спрямо Администратора.

NB Profit няма задължението за изтриване на лични данни, при условие че ги съхранява и обработва:

 • За упражняване на правото на свободно изразяване и правото на информация;
 • За спазване на правно задължение, изискващо обработване, което се предвижда в правото на ЕС или на държавата членка и приложено спрямо Администратора, за изпълнението на задача с обществен интерес или при упражняване на предоставени официални правомощия;
 • По причини от обществен интерес, свързани с областта на общественото здраве;
 • За установяване, упражняване или защита на претенции от правен характер.

Правото на „забравяне“ може да се упражни, като се подаде искане през опцията в партньорския Ви профил или писмено искане, изпратено до Администратора.

Трябва да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. За това е нужно да представите на място лична карта и при необходимост да въведете данните си за вход в профила на лицето, за чиито данни става въпрос, пред представител на Администратора.

Данните не се изтриват от Администратор поради законовото задължение да ги съхранява, вкл. и за защита при отправени срещу него съдебни претенции или за доказване на свои права.

5.  Право на ограничаване

Право е на всеки потребител да изиска от Администратора ограничаване на обработката на данните му в случаи когато:

 • Оспорва точността на личните данни за срок, позволяващ на Администратора да ги провери;
 • Администраторът няма нужда повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяване, упражняване или защита на свои правни претенции;
 • Възразява срещу обработването, очаквайки проверка да установи имат ли  законовите основания на Администратора преимущество пред интересите на потребителя.

6.  Право на преносимост

Право е на всеки потребител да изтегли данните, съхранявани и обработвани за него от Администратора с искане по имейл или посредством партньорската платформа.

Има право също да поиска от Администратора директно прехвърляне на личните данни към посочен от него администратор, при условие че има техническа възможност.

7.  Право на получаване на информация

Всеки потребител има право да изиска от Администратора информация относно всички получатели, чиито лични данни, за които е поискана корекция, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.

Може да последва отказ от Администратора да предостави тази информация при невъзможност или ако това изисква прекалено големи усилия.

8.  Право на възражение

Всеки потребител има право по всяко време да отправи възражение срещу обработката на личните му данни от Администратора, включително ако е за целите на профилиране или директен маркетинг.

9.  Вашите права при нарушена сигурност на личните ви данни

Ако NB Profit установи нарушение, свързано със сигурността на личните Ви данни, пораждащо висок риск за Вашите права и свободи, Ви уведомява незабавно, както и за мерките – вече предприети или предстоящи.

NB Profit няма задължение да Ви уведомява в случаи, когато:

 • Предприетите мерки за защита по отношение на данните са подходящи в техническо и организационно отношение;
 • Взети са мерки впоследствие, гарантиращи, че нарушението не представлява висок риск за правата Ви;
 • Уведомяването може да изисква непропорционални усилия.

VIII. Компетентен орган за защита на личните данни

Ако правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
Тел.: +359 2 915 3 518
Имейл: kzld (at) cpdp.bg
www.cpdp.bg

IX. Промени и актуализация на политиката

NB Profit си запазва правото да прави промени в настоящата политика с цел актуализиране при спазването на действащото законодателство.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти