FB PIXEL Годишно счетоводно приключване с NB Profit | NB PROFIT

Годишно счетоводно приключване с NB Profit

NB Profit ти предоставя експертни услуги за изготвянето на целия набор от финансови документи, необходими за годишното счетоводно приключване, при стриктно спазване на законоустановените условия и срокове.

За нуждите на задължителното годишно приключване ще ти предложим персонализирани за дейността на компанията ти услуги, които включват пълен преглед на всички финансови отчети.

Довери се на NB Profit за подготовката и подаването на годишен финансов отчет на фирмата ти!

Имам нужда от годишно счетоводно приключване

Поискай оферта

Завършен процес по годишно счетоводно приключване от NB Profit

Годишното счетоводно приключване преминава през няколко основни етапа, тясно свързани помежду си и изискващи експертни познания, които екипът на NB Profit притежава.

NB Profit ще бъде до теб в целия процес на годишно счетоводно приключване – от подготовката на необходимите документи до подаването на годишния финансов отчет (ГФО).

Разглеждане на счетоводните записи

Този етап включва преглед на едногодишния счетоводен период – анализират се покупките и продажбите (проследяване на приходи и разходи), проверяват се направените през годината записи, документи и др.

Вземат се предвид и периодичните разходи (наеми, месечни абонаменти и др.), като се следи за правилното им осчетоводяване.

Инвентаризация на активите и пасивите

Процедурата по инвентаризация на активи и пасиви на фирмата през годината е от изключителна важност за годишното приключване.

С нея се потвърждава действителното наличие на активите и пасивите, записани в счетоводната документация към отчетната дата.

Приключване на счетоводните сметки

Счетоводните сметки са отражение на всички икономически операции, направени от компанията през отчетната година – записите се основават на различни документи (квитанции, фактури, разписки и др.).

Оборотната ведомост  съдържа информация за салдата и оборотите на всички счетоводни сметки. Данните от оборотната ведомост се използват за определяне на годишна счетоводна печалба или загуба на компанията.

Приключването на счетоводните сметки е свързано с анализ на наличната в тях информация (начално салдо, обороти и крайно салдо) и служи за съставяне на оборотна ведомост за годината.

Отчитане на данъците върху доходите

За целите на облагането с корпоративен данък определяме частта от приходите на предприятието, които подлежат на данъчно облагане

Определяме данъчно признатите разходи и изчисляваме данъчната основа, която е равна на разликата между данъчно признатите приходи и разходи. Когато тази разлика е положителна величина, имаме данъчна печалба, която подлежи на облагане с корпоративен данък. Когато е отрицателна величина, имаме данъчна загуба и не дължим корпоративен данък за отчетната година.

Данъчната основа се изчислява като разлика между данъчно признатите приходи и разходи и се упоменава в годишната декларация за данъчно облагане на фирмата.

В NB Profit ще направим всичко това вместо теб.

Изготвяне и представяне на ГФО на предприятието

Годишният финансов отчет е ключов документ за всяка фирма, който представлява детайлен преглед на финансовото състояние на компанията.

ГФО се изготвя от главния счетоводител на избраната от теб счетоводна къща и задължително се подписва от управителя на фирмата.

ГФО служи и за уведомяване на акционерите и други заинтересовани страни за финансовото състояние на фирмата.

Може да послужи и при вземането на решения за бъдещи разходи и инвестиции.

Еднократни счетоводни услуги и абонаментно счетоводно обслужване

NB Profit може да помогне на бизнеса ти, предоставяйки му качествени счетоводни услуги в два варианта:

  • Еднократни счетоводни услуги
  • Абонаментно счетоводно обслужване.

Можем да ти съдействаме, независимо дали се нуждаеш от еднократна услуга за годишно счетоводно приключване, или от дългосрочно сътрудничество в областта на счетоводството.

Заяви абонаментно счетоводно обслужване от NB Profit

Поискай оферта

Често задавани въпроси

С годишното счетоводно приключване се прави обстоен преглед и обработка на финансовата информация за цялата година.

Процедурата включва: анализ на приходите и разходите; изчисляване на дължимите данъци; подготовка на отчети и изготвяне на цялата документация, необходима за подаването на ГФО.

Да, експертите на NB Profit могат да ти съдействат и за изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация за физически лица (ФЛ), които работят на свободна практика (фрийлансъри).

Да, съгласно действащата законова уредба у нас, всички фирми (предприятията без дейност могат да декларират това и да не подава ГФО всяка година), са длъжни да изготвят и подават ГФО.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти