FB PIXEL Инвентаризация на стоки в склада | NB Profit

Инвентаризация  на стоки в склада от кантора за счетоводство NB Profit

С NB Profit услугите за инвентаризация на наличностите в склада винаги ще имаш актуални данни за стоковите си и материални запаси.

Инвентаризацията е една от най-важните форми на одит за всеки бизнес, с която се цели следното:

  • Установяване на наличности на активи в склада ти – стоки, материали и други запаси
  • Сравняване на данните от отчетните документи и реално наличните активи – установяване на липси и излишъци при инвентаризация
  • Изготвяне на набор от документи за инвентаризации, които да послужат за нуждите на счетоводната отчетност на бизнеса ти.

NB Profit ще осигури счетоводно представителство на бизнеса ти при всички видове инвентаризация – по разпореждане на управителя или при извършване на регулярни проверки.

Всички видове стокови инвентаризации от NB Profit

NB Profit извършва всички дейности по документиране и инвентаризиране съобразно изготвен и одобрен от управителя на предприятието ред за провеждане на инвентаризация.

Разчитай на нашия експертен екип за осъществяване на:

  • Инвентаризация на стокови наличности в склада, в т.ч. годишна инвентаризация, такава на месечна база и други според бизнес нуждите ти
  • Инвентаризация на материални запаси, в т.ч. и инвентаризация на активите и пасивите на предприятието
  • Подготовка на документация, изискуема от Закона за счетоводството
  • Дейности по счетоводно отчитане на установените резултати, в т.ч. осчетоводяване на излишъци, осчетоводяване на липси и изготвяне на сравнителна ведомост.

Регулярна инвентаризация на склад

NB Profit осигурява представител на счетоводството ти при извършване на регулярни складови инвентаризации след пускане на заповед за инвентаризация на стоки от управителя на дружеството.

И при регулярно, и при еднократно провеждане на процедурата, нашите експерти ще се съобразят напълно с наложените от бизнеса вътрешни правила за провеждане на инвентаризация.

Еднократна инвентаризация на склад

Ако се нуждаеш от еднократна услуга за осигуряване на счетоводител при инвентаризация на наличностите в склада.

Пълна документация, отчитане и осчетоводяване

Ще документираме и осчетоводим всички установени данни от проверката по надлежния ред. За целта се изготвя протокол за извършена инвентаризация, който включва:

  • Документиране на липси при проведената проверка и счетоводното им изписване
  • Документиране на излишъци при инвентаризацията и отразяването им в счетоводните записи
  • Документиране на наличности и изготвяне на сравнителни и други ведомости за нуждите на счетоводството и съобразно твоята инструкция за провеждане на инвентаризацията

Често задавани въпроси

Това е форма на одит, която се провежда на вътрешнофирмено ниво и има за цел да установи дали записите за наличности на стоки, материали, активи и пасиви отговарят на наличностите в склада.

Инвентаризацията се прави от служебни лица. Това най-често са материално отговорното лице и счетоводител, които правят справка за документираните данни за наличности на стоки и материали.

След проверката се изготвят различни документи и установените резултати се вписват в тях за нуждите на отчетността и счетоводството.

Инвентаризацията на склада може да се провежда веднъж годишно и/или регулярно – няколко пъти в годината. Такава проверка в предприятието може да се предприеме и при смяна на материално отговорните лица и други извънредни случаи.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти