FB PIXEL Стъпки за откриване на фирмена сметка в България | NB Profit

Стъпки за откриване на фирмена сметка в България

Стъпки за откриване на фирмена сметка в България

Да се стартира собствен бизнес винаги е предизвикателство и е съпроводено с различни етапи до достигане на крайния резултат. Един от тях е откриване на фирмена сметка. 

Ако това е сметка за разплащания на фирмата, използваща съхранените пари за платежни операции, тогава е разплащателна и е типично банкова сметка.

Стъпки за откриване на фирмена сметка в България

Източник: Canva

Задължителна ли е фирмената сметка при откриване на фирма? 

За задължително условие при регистрация на фирма се счита откриването на две банкови сметки – набирателна и разплащателна.

Докато първият тип служи за внасянето на основния капитал при учредяването на дружеството, разплащателната се създава след нея, когато се определи каква ще бъде дейността на бизнеса.

С разплащателна сметка съответните юридически лица ще могат да извършват различни плащания и банкови операции. Със средствата в нея могат да се правят комунални плащания, изплащане на заплати, осигуровки и комисионни.

Сметката може да откриете в лева, а също и в чуждестранна валута. От нея и към нея могат да се правят банкови преводи, да бъде свързана с дебитна карта, а също и да бъде използвано онлайн банкиране.

Много лицензирани от БНБ издатели на електронни пари и водещи доставчици на високотехнологични услуги предлагат финтех продукти, от които може да се възползвате. В това число влизат дигитален портфейл, бизнес сметки, издаване на карта и др.

Стъпки за откриване на бизнес банкова сметка

В случай, че ви предстои регистрация на фирма, трябва да са ви ясни основните стъпки, през които предстои да преминете при откриване на банкова сметка.

Сравнение на условията и избор на банка

В България има достатъчно банкови институции, които предоставят качествени услуги. Проучете внимателно какви условия предлагат, за да изберете най-добрата банка за фирмена сметка според вашите предпочитания и вид дейност.

Интересувайте се каква месечна такса за фирмена сметка ще трябва да заплащате, в български лева или в друга валута ще получавате постъпления, предлага ли съответната банка кредити с ниски такси и др.

При откриване на банкова сметка онлайн, попълването на заявката за сметка и обработката на данните не отнема повече от 20 минути

Обикновено правните фирми, които могат да открият бизнес сметка онлайн, са регистрирани в България. Те могат да бъдат ЕТ, ЕООД и ООД, както и лица със свободни професии, а също и земеделски производители, които имат БУЛСТАТ.

Събиране на документи и информация

След като сте проучили предлаганите условия от различни банки, трябва да подготвите необходимите документи за откриване на фирмена банкова сметка

Обикновено става въпрос за: 

  • Заявка за откриване на сметката; 
  • Спесимен от подписите на тези лица, които ще разполагат със средствата в нея от името на корпоративните клиенти и печата на дружеството; 
  • Решение на съда за регистрация на фирмата;
  • Учредителен акт и удостоверяващ управляващите лица или управляващия орган документ, ако не присъстват в учредителния акт; 
  • Удостоверение, даващо представа за активното правно състояние; 
  • Дружествен договор с правила за управление и представителство на фирмата; 
  • Номер по БУЛСТАТ.

Ако липсва регистрация по БУЛСТАТ, се попълва декларация по образец на банката. Ако дейността на дружеството подлежи на лицензиране, в банката трябва да бъде представено и копие от съответния лиценз или разрешение.

Събиране на документи и информация

Източник: Canva

От банката може да ви изискат по тяхна преценка допълнителни документи, а освен това имат право на отказ от откриване на сметка, като не посочват причина за това.

Ваша сметка в банката, на която сте се спрели, може да откриете и дистанционно. Получавайки информация за изискванията на банката, може да прецените дали ви устройват условията или не. 

Повечето банки например нямат такси при теглене на пари от фирмена сметка, при преводи в лева и друга валута, предлагат отстъпка, използване на фирмена кредитна карта като необходимо платежно средство за фирмени покупки и др.

Регистрация на бизнеса в Търговския регистър

Предпоследната стъпка, която трябва да предприемете, преди да подпишете договор за откриване на фирмена сметка, е регистрацията в Търговския регистър. Той е поддържан от Агенцията по вписванията и в него са посочени всички необходими документи за регистрацията.

Заявлението за вписване и приложенията се подават на български език или със заверка на превод, ако са на официален език на ЕС. След вписване в Търговския регистър, съобразно данните в него, всеки търговец се вписва служебно като осигурител в НОИ и за данъчни цели в НАП.

Подписване на договор за откриване на фирмена сметка

Финалната стъпка за откриване на фирмена банкова сметка е да сключите договор при прилагане на съответните условия на банката. Рамковият договор регламентира всички условия по обслужването на сметката и предоставяне на платежни услуги, за правата и задълженията на двете страни.

При онлайн откриване договорът се сключва под формата на електронен документ, като банката предоставя преддоговорната информация чрез електронни документи, които се потвърждава от клиента, че са предоставени и приети.

Подписване на договор за откриване на фирмена сметка

Източник: Canva

Често срещан проблем в счетоводната практика е използването на средствата от фирмената сметка от собствениците на дружеството за плащане или получаване на лични преводи. Подобни разходи при проверка не се признават и може да бъдат третирани от органите по приходите, че са скрито разпределение на печалбата.

Въпреки че, по същество собственикът е в правото си да разпределя дивидент при спазване на определени изисквания, това като цяло не е препоръчително.За предотвратяване на счетоводни, данъчни и правни проблеми, свързани с фирмената сметка, препоръчително е използването на професионални счетоводни услуги, осигурени от счетоводна къща. Тя предоставя и компетентно консултиране по отношение учредяването на фирма, откриване на фирмена сметка и различни операции, които могат да се извършват с нея.

Често задавани въпроси

Има такава възможност, като за целта трябва да се потърси информация от отдел „Обслужване на клиенти” на съответната банка.

Сметка като търговско дружество или едноличен търговец може да открие както управляващо дружеството лице, така и негов упълномощен представител.

Да, сметка на фирмата може да бъде открита и в страна от ЕС, като за целта се подготвят документи, съобразно изискванията на банката. Нужен е и лицензиран превод на същите. 

Специфичното в случая е, че възниква задължение за Дружеството да представя информация за наличностите по банковите сметки всяко тримесечие.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти