FB PIXEL Регистрация на търговска марка | NB Profit

Регистрация на търговска марка –  експертни услуги от NB Profit

Искаш да регистрираш собствена търговска марка (ТМ), за да защитиш правата върху имената и логата на стоките или услугите, които предлагаш?

NB Profit ти предлага експертни услуги за регистрация на търговска марка в Регистъра на Патентното ведомство – националния орган за закрила на обектите на индустриалната собственост.

Регистрирай търговска марка с услугите на NB Profit

Поискай консултация

Регистрация на търговска марка с NB Profit

NB Profit може да ти съдейства в цялостния процес по регистрация на търговска марка.

Тъй като процедурата е продължителна и трудоемка, препоръчваме ти да се довериш на експерти в областта.

Ние можем да ти предоставим услуга за регистрация на търговска марка в България, в ЕС или международна търговска марка.

Българска търговска марка

Регистрирането на българска търговска марка е вариант, когато планираш да развиваш бизнеса си с търговия на стоки и услуги само на територията на България.

Защитата на марката е осигурена само на национално ниво, но не и на територията на Европейски съюз и/или на трета страна по света.

NB Profit ще регистрира бързо и безпроблемно ТМ за твоя бизнес, следвайки всички актуални нормативни изисквания.

Търговска марка на Европейския съюз (ЕС)

Търговската марка на ЕС важи за цялата територия на Съюза и гарантира защита във всяка държава членка.

Регистрацията на търговска марка на ЕС е от значение, ако искаш да развиваш дейността си не само у нас, а и в ЕС.

NB Profit ще регистрира твоята търговска марка на ЕС в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

Международна търговска марка

Ако имаш нужда от по-широка защита на своята търговска марка за продукти и/или услуги, регистрацията на международна търговска марка е наложителна.

NB Profit може да ти съдейства да ѝ осигуриш международна защита, като я регистрираш в Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).

Как се регистрира търговска марка?  

Търговска марка може да регистрират както всички български физически и юридически лица (ФЛ и ЮЛ), така и чуждестранни такива.

Чуждестранните ФЛ и ЮЛ могат да регистрират ТМ в Патентното ведомство чрез представител по индустриална собственост.

Етапите за регистрация на търговската марка са:

  • Подаване на заявка за регистрация на ТМ – Подава се заявка за регистрация на марка (по образец) заедно с набор от документи, които NB Profit ще подготви (за да преминем през процедурата по-бързо и лесно, подаваме заявката по електронен път).
  • Датиране на заявката за регистрация на марката – Експерт в Патентното ведомство прави проверка за редовността на подадените документи и ако всичко е изрядно, заявката се входира в регистъра.
  • Проверка за платени такси и приложен документ, удостоверяващ това – Таксите могат да бъдат платени на каса в Патентното ведомство или чрез банков превод.
  • Формална експертиза – В едномесечен срок от предоставянето на документа за платена такса се извършва формална експертиза. При установяване на несъответствия се предоставя едномесечен срок за тяхното отстраняване.
  • Експертиза по същество – Два месеца след приключване на формалната проверка или от публикацията на международната регистрация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство на Република България се осъществява експертиза за наличие на абсолютни основания за отказ. При наличие на такава заявителят бива уведомен и му се предоставя двумесечен срок за възражение. Ако в този срок заявителят не предприеме съответните действия, се взема решение за пълен или частичен отказ от регистрацията.
  • Първа публикация – След приключване на експертизата за отказ и след като всички несъответствия (ако са налични) бъдат отстранени, се прави първа публикация на марката в Официалния бюлетин на ведомството. Възражения от трети лица за регистрацията на тази търговска марка могат да бъдат подавани в тримесечен срок от датата на публикуване.
  • Регистрация на марката и публикуването ѝ – След преминаване на процедурата по приемане на възражения за регистрация на ТМ, ако такива липсват и се установи, че всичко отговаря на законовите изисквания, марката се вписва в Държавния регистър на марките и се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Често задавани въпроси

За да не рискуваш да изгубиш правото на ползване на марката на твоите продукти и/или услуги.

След трайното установяване на бизнеса ти на пазара се предполага, че той ще придобие широка популярност, в т.ч. и брандът, под който функционира.

С регистрацията на търговска марка получаваш сигурност, че бизнесът ти е защитен.

Да, като част от услугата по регистрация на търговска марка NB Profit може да направи проверка дали някой друг не е регистрирал такава.

Решението ти зависи от това къде планираш да продаваш своите стоки и/или услуги.

Ако ще оперираш на територията на България, ще ти е нужна регистрация на ТМ в България, за ЕС – търговска марка на ЕС, а за други страни – международна ТМ.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти