FB PIXEL Видове трудови договори и избор на правилния | NB Profit

Видове трудови договори и как да избереш правилния?

Видове трудови договори и как да избереш правилния?

В основата на отношенията между работодателя и неговия работник и/или служител стои трудовият договор. Той е един от най-популярните видове договори и има най-обширната правна уредба.

Какво представлява трудовият договор?

Уреждането на трудовото правоотношение между работника и неговия работодател се реализира със сключване на трудов договор. Това се случва под формата на основен официален документ, уговарящ на правата и задълженията на едната и другата страна в правоотношението.

Сключването му е в писмена форма, като уреждането му се извършва според разпоредбите, регламентирани от Кодекса на труда, и се изисква да бъде сключен преди още работникът или служителят да е започнал работа.

Задължение на работодателя е в срок от 3 дни от сключването да уведоми НАП. Ако не бъде изпратено уведомление, чийто ред и съдържание са предвидени в чл.62 ал.5 от КСО, може да бъде да бъде наложена санкция.

What is an employment contract

Каква е разликата между трудов и граждански договор?

Това, което различава трудовия от гражданския договор е, че гражданските договори се сключват по реда на Закона за задълженията и договорите. Затова в практиката много често се практикува заобикаляне на трудовото законодателство при сключване на граждански договор, защото свободата на договаряне за двете страни е по-голяма.

По своята същност, двата вида договори имат различен предмет на изпълнение. Работната сила е предмет на трудовия договор, предоставена за даден интервал от време. С други думи, наема се труд, срещу който се получава заплата.

Предметът на гражданските договори – това е постигането на определен резултат. Гражданският договор се отнася до предоставяне на определена услуга или извършване на конкретна задача. Това е и причината изпълнителят да е свободен да разпределя времето и да избере начина за извършване на работата, както желае.

Условията по договорите също са различни. В трудовите има законово установени реквизити, а в гражданските страните разполагат с повече свобода на договаряне.

Рискът за неизпълнение на договора при трудовия се носи от работодателя, а при гражданския – от изпълнителя.

По отношение на разходите, при трудовите договори ги поема ръководителят, а при гражданските са за изпълнителите.

При извършване от дадено лице на дейност по граждански договор, то отговаря за осигуровките си, като има задължение за осигурителни вноски, ако възнаграждението му е равно на минималната работна заплата или я надвишава. 

При сключен трудов договор всеки работодател има грижа за осигуровките, чийто размер зависи от брутното трудово възнаграждение.

Лицата с дейност по граждански договор декларират в годишната декларация доходите си  и те подлежат на облагане с данък върху доходите.

За разлика от гражданския договор, трудовият е задължително възмезден, подлежи на задължителна регистрация в НАП и правата и задълженията не могат да се прехвърлят на трето лице. 

При него трудовите спорове се решават в определен от Кодекса на труда ред, докато при гражданския – според ЗЗД и ГПК.

What is the difference between an employment contract and a civil contract

Видове трудови договори

Законодателството определя много видове трудови договори съобразно техните специфики и характерни особености. 

По-долу ви предоставяме кратка информация за основните видове трудови договори.

Безсрочен трудов договор

Представлява трудов договор за неопределено време, който според Кодекса на труда може да бъде сключен  на основание на чл.67, ал 1, т.1. 

При него е възможен уговорен срок на изпитване, целящ да се провери годността на работника или служителя, като срокът е не повече от 6 месеца.

Сключен за неопределено време договор може да има за всяка позиция, ако не е временна или е за определен срок.

Този трудов договор е особено популярен, защото носи сигурност и стабилност на работното място, гарантирайки пълни социални и здравни осигуровки, отпуск по майчинство, най-малко 20 дни годишен отпуск, стабилност на доходите.

Срочен трудов договор

Презумпцията в ал.2 на чл.67 от Кодекса на труда установява, че договорът е сключен за неопределено време при условие, че в него не е посочено изрично, че става дума за срочно трудово правоотношение. 

Всички срочни трудови договори се разграничават според основанията, регламентирани от КТ в ал.1 на чл.68

А именно: 

 • Срочен трудов договор за не по-дълъг от 3 г. срок при липса на друго, предвидено в закон или акт
 • Срочен трудов договор за завършване на определена работа или за заместване на работника или служителя, отсъстващ от работа
 • Срочен трудов договор за работа на изискваща конкурс длъжност, докато не бъде заета след проведен конкурс.

Договор за определен срок обикновено се сключва до завършване на определена сезонна, временна или работа с краткотраен характер.

Трудов договор със срок на изпитване

Най-често договор със срок за изпитване се може да се сключи, когато работодателят има за цел да установи годен ли е съответният работник или служител да извърши определена работа. 

Той е с характер на предварителен договор и при него трябва да се посочи точният вид на окончателния трудов договор – дали е срочен, или безсрочен. 

Посочва се също страната, в чиято полза е срокът на изпитване. Ако няма наличие на изрична уговорка, остава в полза на ръководителя и работника. 

Това е важно, за да се определи от кого може да бъде прекратен договорът преди изтичане на уговорения срок. Възможно е да се случи, без да е нужно предизвестие от тази страна, в чиято полза е уговорен.

Дължината на срока на изпитване е с продължителност до 6 месеца. Ако обаче е част от трудов договор със срок под 1 г., срокът за изпитване е до 1 месец.

Докато тече изпитателният срок, работникът и работодателят остават с тези права и задължения, каквито са и в трудовия договор, който е окончателен.

Трудов договор за допълнителен труд

Уговарянето на допълнителен труд се извършва с два трудови договора:

 • Отразяващ допълнителен труд при друг работодател: трудовите задължения по него се изпълняват извън работното време, установено по основния трудов договор;
 • Отразяващ допълнителен труд при същия работодател: за него е важно между страните да съществува основно трудово правоотношение. Предметът на работа да се различава от основното правоотношение и работата да бъде извършвана във време, което е извън установеното по трудовия договор, който е основен.

Трудов договор за работа през определен ден от месеца

С лица, които търсят опция за работа през определени дни в целия месец, трудовият договор може да се сключва само до 5 дни. 

Трудовият договор за работа за определени дни се предпочита от хората, желаещи да работят през уикенда, но се сключва и в други ситуации. Работата по него се признава за трудов стаж.

Продължителността на работното време и неговото разпределение се уговарят според чл.115 от КТ. 

Трудов договор за стажанти

Като подвид на срочен трудов договор е практикуваният много често трудов договор за стаж, който позволява обучение на ученици по време на работа.

В договора се съдържат всички детайли по самото обучение като форма, период, място и др. Предмет на договора е придобиването на уговорени в договора професия или занаят.

Стажантският договор може да бъде с продължителност от максимално 6 месеца. Обучаваният получава трудово възнаграждение в размер поне 90% от актуалната в момента минимална работна заплата.

Имуществената отговорност и на двете страни при неизпълнение на задълженията не може да бъде по-голяма от трудовото възнаграждение на всяка за 3 месеца.

Трудов договор за дистанционна или надомна работа

Характерното за сключване на договора за извършване на надомна работа е, че в него се уговаря изнасянето на работата извън предприятието. 

Използва се за изработката на продукция или предоставянето на услуга и с него следва да бъдат определени и взети под внимание няколко основни критерия.

Сред тези критерии са:

 • Локацията на работното място;
 • Размерът на трудовото възнаграждение;
 • Как ще се възложи  и отчете работата;
 • Начинът за доставянето на материалите и други условия.

Работникът или служителят определя собственото си работното време, което трябва да бъде със законоустановена продължителност и работодателят да бъде уведомен писмено за него в срок от 7 дни.

В чл.107 КТ се предвиждат задълженията на работодателя и наемните работници.

Дистанционната работа наподобява надомната, като основната разлика е, че задължително трябва да бъдат използвани информационни технологии, като онлайн свързаността не е задължителна.

Характерно за работата от разстояние  е, че има доброволен характер съгласно чл.107, ал.2 от КТ, а това предполага страните на трудовото правоотношение да постигнат споразумение за условията. 

Може да се осъществи при сключването на трудовия договор, а друг вариант е с допълнително споразумение във вече съществуващ.

В него се уговарят свързани с работното или друг вид оборудване въпроси, задължения по поддръжката, разходи, поддръжка  и др. Възможна е и уговорка за използването на оборудване, собственост на работника.

За разлика от надомната работа, при дистанционната работниците могат да разпределят сами своето работно време и почивките си, които са в рамките на деня. Уговарянето на междуседмичната почивка се прави в трудовия договор. 

Законът ги задължава да направят разпределение, гарантиращо тяхното разположение на работодателя в случаите на комуникационна връзка между него и търговските му партньори.

Employment contract for work on a certain day of the month

Източник на изображение: Canva

Трудов договор за вътрешно заместване

Когато търси заместник на работник или служител, който поради различни причини отсъства, работодателят има възможност да назначи друго лице, изготвяйки срочен трудов договор с възможност и чрез вътрешно заместване.

За вътрешно заместване трябва да бъде оформен трудов договор по чл.259 КТ. Заместването изисква съгласието и на двете страни и се изразява в писмена форма. За сключения договор трябва да се уведоми Агенцията по приходите.

Заместващият изпълнява всички задължения на титуляра в рамките на определеното от основния трудов договор работно време. При завръщане на заместваното лице се извършва прекратяване на трудовия договор по чл. 259, а заместващият продължава с изпълнение на задълженията по своя основен трудов договор.

Когато заместването е вътрешно, заместникът има право да получи допълнително трудово възнаграждение, уговорено преди това от страните по трудовото правоотношение.

Изготвянето на трудови договори се съотнася към трудовата документация, която е една от най-важните за фирмата. 

Професионалисти счетоводна къща извършват всички дейности, свързани с персонала и следят за стриктното спазване на законовите срокове.С използване на ТРЗ услуги от счетоводна къща всеки ръководител на предприятие ще бъде спокоен, че трудово-правните отношения на бизнеса му са решени по най-правилния начин.

Често задавани въпроси

При изтичане на срока за изпитване се счита, че договорът е сключен окончателно и той продължава действието си като такъв. Той се превръща в договор за срочна или безсрочна заетост.

Основните документи са нормативно определени.

Обикновено те включват:

 • Документ за самоличност;
 • Документ за придобито образование;
 • Документ за стаж, ако има такъв;
 • Документ за извършен медицински преглед;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Разрешение от инспекцията по труда при ненавършени 18 години .

Работодателят може да изиска и други документи, ако това се предвижда от определен закон или нормативен акт.

Възможно е, ако договорът е срочен или за заместване и след неговото изтичане наетото лице работи над 5 дни, без да получи писмено възражение от работодателя и при свободна длъжност.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти