FB PIXEL Изготвяне на счетоводна политика | NB Profit

Изготвяне на счетоводна политика от NB Profit

Наличието на счетоводна политика на фирмата има определяща роля за нейното управление.

От NB Profit сме насреща, за да изготвим финансова и счетоводна политика на предприятието ти.

Изготвяне на професионална счетоводна политика на фирма от NB Profit

NB Profit се занимава професионално с текущо счетоводно отчитане, консултиране, данъчно обслужване и ТРЗ управление.

Ние сме насреща, за да създадем нова счетоводна политика на ЕООД, ООД, ЕТ или на търговско дружество с друга правна форма, която има следните характеристики:

 • Определя съвкупността от принципи, правила и практики за текущо и периодично счетоводно отчитане на твоите активи, пасиви, капитал, приходи и разходи
 • Съобразена е напълно с действащия Закон за счетоводството и счетоводните стандарти.

Стъпки и елементи в изготвянето на счетоводната политика

NB Profit ще изготви професионална счетоводна политика на предприятието ти, която включва следните основни елементи:

 • Определяне на набора от счетоводни документи и цялостен документооборот за тяхното отчитане
 • Оценка на активите, пасивите и капитала на предприятието
 • Разработване на амортизационна политика на предприятието
 • Оценка и мотивация на инвестициите на бизнеса
 • Правила за оформяне и отчитане на договорните отношения
 • Счетоводна политика за отчитане на разходите
 • Консолидационна политика
 • Финансово планиране на дейностите на фирмата
 • Политика за анализ и контрол на дейността на предприятието.

Ще се заемем както с цялостното изготвяне, така и с надлежното оповестяване на счетоводната политика пред ръководството на предприятието.

Счетоводната политика на предприятието се оповестява и като приложение към годишния финансов отчет на фирмата.

Всички промени спрямо предходния отчетен период и причините, които са ги наложили, се оповестяват заедно с нея.

Счетоводни консултации и абонаментно счетоводно обслужване за твоя бизнес

Освен за подготовката на твоята счетоводна политика и представянето на структурните ѝ елементи NB Profit може да ти съдейства още и за:

 • Счетоводно консултиране във всички области на счетоводното, финансовото и данъчното отчитане пред контролните органи (НАП, НОИ и др.) във връзка с тълкуване на отделните финансови и правни казуси, касаещи дейността ти;
 • Счетоводно обслужване на абонаментен принцип и/или предоставяне на еднократни услуги в областта на счетоводството.

NB Profit е твоят надежден партньор за подготовката на счетоводна политика и финансови отчети, както и за счетоводно обслужване от най-високо ниво.

Често задавани въпроси

Да, защото разработването на единна счетоводна политика на предприятието, а впоследствие и прилагането ѝ имат съществено значение за управлението на фирмата ти.

Още повече че счетоводната политика е и задължителна част от ГФО.

Счетоводната политика на предприятието може да бъде определена като съвкупност от конкретни принципи, правила и практики за текущото и периодичното отчитане на елементите на финансовите му отчети.

Тук се включват отчетни модели на активите и пасивите, на собствения капитал, на приходите и разходите.

Една от основните цели, които стоят в основата на счетоводната политика, е точното и пълно представяне на информацията във финансовите отчети.

Да, тъй като бизнесът сам по себе си е динамичен, счетоводната му политика също подлежи на промяна, която следва да бъде съобразена с актуалните счетоводни стандарти и бизнес процеси.

Промените в счетоводната политика спрямо предходния период се упоменават при подаването на годишните финансови отчети на фирмата.

Да, при заявка на тази услуга NB Profit може да ти предостави примерна счетоводна политика на фирма, изготвена от екипа ни.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти