FB PIXEL Как се прави осчетоводяване на внос от Китай? | NB Profit

Как се прави осчетоводяване на внос от Китай?

Как се прави осчетоводяване на внос от Китай?

Внасянето на стоки от Китай е популярна практика и тя е съвсем разбираема. Тази страна е най-големият производител и нейният експорт съответно е най-голям в глобален мащаб.

Как се прави осчетоводяване на внос от Китай

Източник: Canva

По своя произход и същност доставките на стоки от Китай са доставки от внос. При въвеждането им на територията на България към тях се прилагат същите нормативни разпоредби, които се отнасят за внос на стоки от страни, които не са част от ЕС.

Внос от Китай за български юридически лица – общи положения и изисквания

В последните години доставките от Китай са предпочитани от малките бизнеси, търсещи по-евтини алтернативи за внос. В същото време възникват много въпроси относно качеството и сигурността на стоките, доставката, митническите разходи и осчетоводяването.

Внос от Китай за български юридически лица

Източник: Canva

Не са известни специални наредби, изключващи китайските доставки от приетия общ режим за облагане с такси, мита и ДДС при въвеждането им в България. 

Предвид произхода им,  на територията на страната, стоките се въвеждат за свободно обращение от митническите органи по реда на:

  • Закона за митниците и Правилника за неговото прилагане;
  • Наредба № 5 от 29 юни 2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път;
  • Наредба № Н-17 от 13 декември 2006 г. относно писменото деклариране чрез единния административен документ (ЕАД).

Документи при онлайн доставка на стоки от Китай

Подобно на вноса от всички останали страни, и при тези от Китай определянето на размера на ДДС е на база декларираните стойности в митническата декларация на лицето вносител и представените от него документи, доказващи вноса на стоката.

Митническа декларация, ДДС и мито

С митническата декларация се осъществява декларирането на внос на стоки, суровини, материали или материални активи от намиращ се извън ЕС доставчик или износ за такъв извън Съюза.

Като първичен счетоводен документ, митническата декларация включва в съдържанието си реквизити, необходими за изчисляване на митническата облагаема стойност, а също дължимото мито и ДДС. Образецът на декларацията и редът в нея се одобряват от Министъра на финансите.

Когато стоката не е от страна членка на ЕС, получената фактура от доставчика е без ДДС. Начисляването на дължимия данък се извършва посредством митническа декларация за внос. След това следва освобождаването на стоката от митница.

Как ще бъде обложен вносът, се регламентира в част трета, от чл. 54 до чл.61 на ЗДДС. От тях става ясно следното:

  • От какви условия и обстоятелства се определя възникването на данъчното събитие;
  • Как се формира и определя данъчната основа за стоките;
  • Какви са условията за данъка, начислен от митническите органи;
  • Кои са по-особените случаи, при които вносителят начислява данъка при вноса.

За да се определи митото на стоката, първо се изчислява митническата ѝ стойност. Тя включва платената цена от вносителя, транспортните разходи, дължимите комисионни и др. Възможно е включването на цената на доставка директно в продажната цена.

Обикновено определянето на митническата стойност се извършва по фактурата, издадена от доставчика. В случай, че вносителят не може да докаже документално договорената цена или при съмнение за нейната действителност, митническата стойност определят самите митнически органи. Тогава те се ръководят от средната цена на внесени от ЕС идентични стоки, сходни стоки или налични вече на пазара, или по други методи.

Документи при онлайн доставка на стоки от Китай

Източник: Canva

Когато митническата стойност е определена, се начислява дължимото мито. Определянето му зависи от самата стока и от страната на нейния произход. Класифицирането й се извършва с помощта на код на тарифата ТАРИК, съдържаща номенклатура на стоките с право за внос в ЕС. Там те са разделени в йерархичен ред и глави, а системата освен полезна информация за митото, предоставя и данни за допълнителни условия като правила за отпадъци, контрол при вноса и др. След класифицирането на стоката се посочва от коя страна е произходът й, а не от коя е закупена.

Когато са налице митническата стойност и мито, вече е възможно да се определи и ДДС. Начислението се извършва на база на общата сума от митническата стойност и митото. Предвидената от закона ставка в общия случай е 20%.

Ако стоката е поръчана от физическо лице, освобождаването ѝ от митницата става по-лесно, като се представя извлечение за плащане от кредитна карта. 

Ако ще бъде освобождавана при поръчка от юридическо лице, тогава в митническо бюро се изготвя митническа декларация, проверявана в митницата, и след това се заплащат митническите налози. Дали митото и ДДС-то ще бъдат ниски, или високи, зависи от представената фактура за съставяне на митническата декларация.

Отчитане на фактури от китайски доставчици

Фактурите, които са издадени от чуждестранни доставчици, съобразно чл. 112 от ЗДДС, не представляват данъчни документи и не се включват в дневника на покупките, а се включва митническата декларация (ЕАД).

С мито и ДДС се облага не само стойността на стоката, но и на транспорта, затова трябва да се следи и неговата стойност.

Осчетоводяване на фактура от китайски доставчик се извършва, като първо се осчетоводява митническата декларация. Върху стойността на съответните покупки във фактурата се слага мито, което е с различна ставка за всяка стока. После се разпределят транспортните разходи по внесените стоки и накрая се извършва начисляване на ДДС.

При ситуация, в която цените във фактурата са прекалено ниски, в митницата имат право да ви обложат върху по-висока стойност, като приложат т.нар. дъмпингови цени.

Облагане на внос на стоки от Китай

Когато вносът е осъществен от българска фирма и се изпраща или транспортира стока до територията на България от трета страна, по силата на чл.13, ал.1 от ЗДДС не става дума за вътреобщностно придобиване. Тъй като данъчно задълженото лице е с регистрация в Китай, стоките подлежат на внос според чл. 16 от ЗДДС. В този случай не се издават протоколи по  реда на чл. 117 от ЗДДС.

За начисляване на ДДС и ползване на данъчния кредит, данъчният документ е митническата декларация. Митническите органи начисляват данъка за покупки на китайските стоки.

Документирането, начинът на отразяване в отчетните регистри, както и в справката-декларация за ДДС са като при доставки от трети страни. В зависимост от вида на доставките и конкретните обстоятелства размерът на данъчния кредит, данните за данъчната основа и ДДС, определени в митническата декларация и внесени от вносителя, следва да се посочат в съответните клетки в дневника за покупки, а също и в справката-декларация за данъчния период.

Правото на данъчен кредит може да бъде упражнявано през данъчния период, когато е издадена митническата декларация и е внесен ДДС или в един от 12-те последващи данъчни периоди според ЗДДС чл. 72, ал. 1. При промяна на данъчната основа след даденото разрешение от органите на митницата за вдигане на стоките, следва корекция на размера на дължимия данък, както и на данъчния кредит (чл. 56а от ППЗДДС).

При доставка на услуга от доставчик - данъчно задължено лице извън България, в случая в трета страна, ДДС-то бива начислено с протокол, съгласно чл. 117, ал. 2 от ЗДДС. Това става не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

Често срещани затруднения и как да ги избегнете 

Тъй като Китайската народна република не е член на ЕС, за нея съществуват някои различни изисквания по отношение на импорта на стоки и счетоводни аспекти, които могат да породят проблеми.

На първо място е важно да се избере надежден доставчик, осигуряващ стоки с високо качество, придружени със съответните документи. Добре е да се провери дали има регистрация и лиценз за износ.

Разходите за китайски стоки също могат да са различни като цена, транспортни разходи, мита и други такси. Разходите за митническите такси, превоза и застраховката на стоките трябва да бъдат отчетени правилно.

Нещо друго, което е важно и често затруднява осчетоводяването, са плащанията. Те могат да бъдат в китайски юан, евро или щатски долари и, ако не се следят промените във валутните курсове, има риск от финансови загуби. 

Плащането на митническите такси и ДДС трябва да се отрази правилно в счетоводството на фирмата. За правилната регистрация на вносните данъци данните за доставчика и стоките трябва да са точни и пълни, а процедурата за лицензите и разрешителните също да е изпълнена.

Трябва да се има предвид още, че са възможни рискове относно качеството на стоките. Ако те не отговарят на стандартите за качество е възможно да възникнат проблеми при връщането или замяната им. От значение е договарянето на процедура за тяхната рекламация и връщане, за предотвратяване на възможни загуби.

Често срещани затруднения и как да ги избегнете

Източник: Canva

Посочените примери само доказват колко голяма е ролята на правилното счетоводно отчитане, свързано с вноса на китайски стоки. Макар че за всеки бизнес този внос е важна практика, той може да породи и много рискове.

Използването на услугите на професионалисти от счетоводна къща може да предостави следните предимства:

  • Точно определяне на ставките на ДДС и митническите такси;
  • Правилен отчет на разходите; 
  • Правилно изчисляване на данъчни бази за облагане, складови активи и др.

Често задавани въпроси

Те са митническите такси и ДДС. Таксите се заплащат при вноса на стоките, а начисленият ДДС върху таксите се плаща след вноса към края на месеца.

Начисленият процент по ДДС е 20%. Вносителят трябва да го нареди по банковата сметка на Агенции „Митници”.

Освободен от данък е вносът, който е определен в чл. 58 от ЗДДС.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти